messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บะฮี
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
play_arrow คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 14
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 30
คู่มือการใช้งานระบบศุนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติสำหรับผู้ใช้งาน อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 21
คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 30
คู่มือการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 40
คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 512
คู่มือปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 424
คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 457
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 490
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 435
มาตรฐานการปฏิบัติงานของกองการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 457
คู่มือการปฏิบัติงานกองส่งเสริมการเกษตร poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 426
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี