ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์การออกรับซื้อขยะประจำเดือนมกราคม 2564
ชื่อไฟล์ : jwDj57oSat81709.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี จะออกรับซื้อขยะตามโครงการธนาคารขยะ ประจำเดือนมกราคม 2564 ในวันที่ 19/21/26/28 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะทราบโดยทั่วกันและนำขยะมาขายในวันและเวลาที่แจ้งตามตารางแนบท้าย