ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปี พ.ศ. 2566 (รายนายดี บัวจูม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง