องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บะฮี
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130 โทรศัพท์ 042-704760-1 โทรสาร 042-704760

ลิงค์หน่วยงานสำคัญ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 87
group ฝ่ายบริหาร

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

group ฝ่ายสภา

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

group หัวหน้าส่วนราชการ
นายฏัณวิวัฒน์ ปัดภัย
ปลัด อบต.
โทร : 0819740454
นายฏัณวิวัฒน์ ปัดภัย
ปลัด อบต.
โทร : 0819740454
นางรวีวรรณ สุดเสน่หา
หัวหน้าสำนักปลัด อบต
โทร : 0883268784
นางรวีวรรณ สุดเสน่หา
หัวหน้าสำนักปลัด อบต
โทร : 0883268784
นางนุชนาถ อินธิแสง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0833506711
นางนุชนาถ อินธิแสง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0833506711
น.ส.ขวัญใจ เมืองมุงคุณ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0846869511
น.ส.ขวัญใจ เมืองมุงคุณ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0846869511
นางปิยะดา ราชบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0862308788
นางปิยะดา ราชบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0862308788
นายวุฒิชัย องค์ศาสตร์บวร
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
โทร : 0872348053
นายวุฒิชัย องค์ศาสตร์บวร
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
โทร : 0872348053
นางนันทนา ดีโป
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0908543245
นางนันทนา ดีโป
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0908543245
group สำนักปลัด
นางรวีวรรณ สุดเสน่หา
หัวหน้าสำนักปลัด อบต
นางรวีวรรณ สุดเสน่หา
หัวหน้าสำนักปลัด อบต
นางธัญญารัตน์ สัพโส
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นางธัญญารัตน์ สัพโส
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
น.ส.พิละพันธ์ สวาทวงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
น.ส.พิละพันธ์ สวาทวงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
นายอุดมศักดิ์ สุวรรณรงค์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
นายอุดมศักดิ์ สุวรรณรงค์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
นางกฤษณา สุระคาย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางกฤษณา สุระคาย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายสกลกฤษณ์ นรสาร
พนักงานขับรถ
นายสกลกฤษณ์ นรสาร
พนักงานขับรถ
นางสาวจิราพร มาตราช
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวจิราพร มาตราช
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายกฤตชัย ลาสุด
ผช.จนท.ป้องกันฯ
นายกฤตชัย ลาสุด
ผช.จนท.ป้องกันฯ
นายอนุชา ผาสุวรรณ์
พนักงานขับรถ
นายอนุชา ผาสุวรรณ์
พนักงานขับรถ
นายศิริพงศ์ แก้วก่า
พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย
นายศิริพงศ์ แก้วก่า
พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย
นายโสภา ช่วยรักษา
พนักงานขับรถขยะ
นายโสภา ช่วยรักษา
พนักงานขับรถขยะ
นายปัญหา ทิศสุวรรณ
คนงานจ้างเหมา
นายปัญหา ทิศสุวรรณ
คนงานจ้างเหมา
นายพุฒฑา นาโควงค์
คนงานจ้างเหมา
นายพุฒฑา นาโควงค์
คนงานจ้างเหมา
group กองคลัง
นางนุชนาถ อินธิแสง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางนุชนาถ อินธิแสง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวรุ่งทิวา หุนติราช
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
นางสาวรุ่งทิวา หุนติราช
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
นางเกตุยุพา จันทร์เพ็งเพ็ญ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
โทร : 0895709161
นางเกตุยุพา จันทร์เพ็งเพ็ญ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
โทร : 0895709161
นางสาวแสงมณี โพธินี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
นางสาวแสงมณี โพธินี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
นางสาววารุณี ไชยชมภู
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นางสาววารุณี ไชยชมภู
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
น.ส.สุมาลี ปัญเศษ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
น.ส.สุมาลี ปัญเศษ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางสาวมยุรี ซาระวงค์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวมยุรี ซาระวงค์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
group กองช่าง
น.ส.ขวัญใจ เมืองมุงคุณ
ผู้อำนวยการกองช่าง
น.ส.ขวัญใจ เมืองมุงคุณ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายทรงยศ สุดเสน่หา
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นายทรงยศ สุดเสน่หา
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นายตุพล จันอังคาร
นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน
นายตุพล จันอังคาร
นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน
นายอภิลักษณ์ โพธิ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายอภิลักษณ์ โพธิ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
น.ส.ปัณนัชญา อินทร์ตา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
น.ส.ปัณนัชญา อินทร์ตา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายเมธี ศรีสร้อย
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
นายเมธี ศรีสร้อย
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
group กองการศึกษา
นางปิยะดา ราชบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางปิยะดา ราชบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายบัญชา พันธ์ุจำปา
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
นายบัญชา พันธ์ุจำปา
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
น.ส.เยาวลักษณ์ มาตราช
ครูผู้ช่วย
น.ส.เยาวลักษณ์ มาตราช
ครูผู้ช่วย
นางมยุรี อินทรวิศิษฎ์
ครู คศ.1
นางมยุรี อินทรวิศิษฎ์
ครู คศ.1
นางนิชาภัทร สุวรรณมาโจ
ครูผู้ช่วย
นางนิชาภัทร สุวรรณมาโจ
ครูผู้ช่วย
นางสาวปิยนุช พรมนาถ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวปิยนุช พรมนาถ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
group กองส่งเสริมการเกษตร
นายวุฒิชัย องค์ศาสตร์บวร
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
นายวุฒิชัย องค์ศาสตร์บวร
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
นายอุทิศ ขลังวิเชียร
พนักงานสูบน้ำ
นายอุทิศ ขลังวิเชียร
พนักงานสูบน้ำ
นายอมรเทพ แก้วอาจ
พนักงานสูบน้ำ
นายอมรเทพ แก้วอาจ
พนักงานสูบน้ำ
group กองสวัสดิการสังคม
นางนันทนา ดีโป
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางนันทนา ดีโป
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายสมพงษ์ อัคนิจ
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
นายสมพงษ์ อัคนิจ
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
นางสาวพนารักษ์ เชิดชู
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
นางสาวพนารักษ์ เชิดชู
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
บุคลากรภายใน
group ผู้บริหารองค์กร
(นายฏัณวิวัฒน์ ปัดภัย)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.บะฮี
โทร : 0819740454
(นายฏัณวิวัฒน์ ปัดภัย)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.บะฮี
โทร : 0819740454
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน