องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บะฮี
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
group ฝ่ายบริหาร
นายประมาณ สุนันธรรม
นายก อบต.บะฮี
โทร : 0935067842
นายธนัฐ นิลดา
รองนายก อบต.บะฮี
โทร : 0954567198
นายศุภัช ศรีไทย
รองนายก อบต.บะฮี
โทร : 0860736970
นางเยาวลักษณ์ ไชยปํญหา
เลขานุการนายก อบต.บะฮี
โทร : 0934505928
นายฏัณวิวัฒน์ ปัดภัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0819740454
group ฝ่ายสภา
นายดำรงค์ โทหัต
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี
นายสุระพล พรมนาถ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี
นายวันชัย แก้วก่า
ส.อบต.หมู่ 1
นางสาวเบญจมาศ ขวาอุ่นหล้า
ส.อบต.หมู่ 1
นายสมนึก วะเกิดเป้ง
ส.อบต.หมู่ 2
นายเพลิง วันทา
ส.อบต.หมู่2
นายไพบูลย์ คำแก้ว
ส.อบต.หมู่ 3
นายจรัญ ศรีไทย
ส.อบต.หมู่4
นายสมศักดิ์ อาสาสร้อย
ส.อบต.หมู่ 4
นายสมวน นรสาร
ส.อบต.หมู่ 5
นายลำไพ โนนศิริ
ส.อบต.หมู่ 6
นายทองพูน ผาอินทร์
ส.อบต.หมู่ 6
นายชาญณรงค์ ไชยปัญหา
ส.อบต.หมู่ 7
นายดาวรุ่ง มาตะรัตน์
ส.อบต.หมู่ 7
นายบุญกัน สีพา
ส.อบต.หมู่ 8
นายพรศรี จันทร์แก้ว
ส.อบต.หมู่ 8
นางจีราวรรณ สายสร้อย
ส.อบต.หมู่ 9
นางประไพ มุสิเกต
ส.อบต.หมู่ 9
นายรัติญา อินทรวิศิษฐ์
ส.อบต.หมู่ 10
นายโพดำ วรรณสวัสดิ์
ส.อบต.หมู่ 10
นายฏัณวิวัฒน์ ปัดภัย
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายฏัณวิวัฒน์ ปัดภัย
ปลัด อบต.
โทร : 0819740454
นางรวีวรรณ สุดเสน่หา
หัวหน้าสำนักปลัด อบต
โทร : 0883268784
นางนุชนาถ อินธิแสง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0833506711
น.ส.ขวัญใจ เมืองมุงคุณ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0846869511
นางปิยะดา ราชบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0862308788
นายวุฒิชัย องค์ศาสตร์บวร
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
โทร : 0872348053
นางนันทนา ดีโป
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0908543245
group สำนักปลัด
นางรวีวรรณ สุดเสน่หา
หัวหน้าสำนักปลัด อบต
นางธัญญารัตน์ สัพโส
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
น.ส.พิละพันธ์ สวาทวงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
นายอุดมศักดิ์ สุวรรณรงค์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
นางกฤษณา สุระคาย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายสกลกฤษณ์ นรสาร
พนักงานขับรถ
นางสาวจิราพร มาตราช
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายกฤตชัย ลาสุด
ผช.จนท.ป้องกันฯ
นายอนุชา ผาสุวรรณ์
พนักงานขับรถ
นายศิริพงศ์ แก้วก่า
พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย
นายโสภา ช่วยรักษา
พนักงานขับรถขยะ
นายปัญหา ทิศสุวรรณ
คนงานจ้างเหมา
นายพุฒฑา นาโควงค์
คนงานจ้างเหมา
group กองคลัง
นางนุชนาถ อินธิแสง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวรุ่งทิวา หุนติราช
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
นางเกตุยุพา จันทร์เพ็งเพ็ญ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
โทร : 0895709161
นางสาวแสงมณี โพธินี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
นางสาววารุณี ไชยชมภู
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
น.ส.สุมาลี ปัญเศษ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางสาวมยุรี ซาระวงค์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
group กองช่าง
น.ส.ขวัญใจ เมืองมุงคุณ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายทรงยศ สุดเสน่หา
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นายตุพล จันอังคาร
นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน
นายอภิลักษณ์ โพธิ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
น.ส.ปัณนัชญา อินทร์ตา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายเมธี ศรีสร้อย
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
group กองการศึกษา
นางปิยะดา ราชบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายบัญชา พันธ์ุจำปา
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
น.ส.เยาวลักษณ์ มาตราช
ครูผู้ช่วย
นางมยุรี อินทรวิศิษฎ์
ครู คศ.1
นางนิชาภัทร สุวรรณมาโจ
ครูผู้ช่วย
นางสาวปิยนุช พรมนาถ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
group กองส่งเสริมการเกษตร
นายวุฒิชัย องค์ศาสตร์บวร
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
นายอุทิศ ขลังวิเชียร
พนักงานสูบน้ำ
นายอมรเทพ แก้วอาจ
พนักงานสูบน้ำ
group กองสวัสดิการสังคม
นางนันทนา ดีโป
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายสมพงษ์ อัคนิจ
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
นางสาวพนารักษ์ เชิดชู
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน