info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130 โทรศัพท์ 042-704760-1 โทรสาร 042-704760

ลิงค์หน่วยงานสำคัญ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 791
โครงการเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (covid-19) ประจำปี พ.ศ.2564
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอบต.บะฮี นายสุกันท์ สุนันธรรม นายก อบต.บะฮี พร้อมนายฏัณวิวัฒน์ ปัดภัย ปลัดอบต.เป็นตัวแทนมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 อาทิ เทอร์โมสแกน เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ให้แก่ผู้นำหมู่บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตตำบลบะฮีโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บะฮี
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสุกันท์ สุนันธรรม)
นายก อบต.บะฮี
โทร : 0633854540
(นายสุกันท์ สุนันธรรม)
นายก อบต.บะฮี
โทร : 0633854540
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน